Welkom op de website integraal denken

 

Links naar: -> andere pagina’s

                      -> Summary

                                              

 

 

 

 

HET INTEGRALE DENKEN

Albert Einstein:

“Eine neue Art von denken ist notwendig, wenn die Menschheit überleben will”

 Integraal denken is een benaderingswijze van de werkelijkheid, waarbij integratie plaats vindt van een verscheidenheid van praktische, artistieke, ethische, wetenschappelijke, filosofische en/of religieuze gezichtspunten binnen een groter geheel. Dat geheel heeft daarbij een andere, meer omvattende betekenis dan hetgeen uit de delen kan worden afgeleid.

Het begrip “ integraal”  komt van het werkwoord integreren.

Dat betekent “tot een geheel maken” of  “het opnemen in een groter geheel” (zie resp. Van Dale, Etymologisch woordenboek en Kramer, Vreemde woordentolk).

Het tegendeel van integraal denken is reductionisme.

Dat is het terugbrengen van complexe verschijnselen tot één enkele verklaringswijze of één enkele doelstelling. Zo zijn het mechanistisch verklaren van natuurlijke verschijnselen (de wet van de zwaartekracht) of het verklaren van menselijk gedrag uit één variabele (de “homo-economicus”) vormen van reductionisme. Hetzelfde geldt op sociaal of politiek niveau, indien slechts met één bepaald belang rekening wordt gehouden.

Enkele voorbeelden uit de fysiologie, de taal en de muziek:

-         Een (menselijk) lichaam is meer dan een verzameling organen; een orgaan is meer dan een geheel van cellen; een cel is meer dan een totaal van moleculen; een molecuul heeft andere eigenschappen dan de atomen, waaruit het bestaat (denk bijv. aan water).

-         Een boek is meer dan een verzameling hoofdstukken; een hoofdstuk meer dan een aantal paragrafen; een paragraaf is meer dan een geheel van woorden; een woord is meer dan een aantal aaneengeschreven letters.

-         Een symfonie is meer dan de delen waaruit die bestaat; de delen zijn meer dan een opeenvolging van melodieën; een melodie is meer dan een aantal maten en een maat is meer dan een totaal van muzieknoten.

De term integraal is als wetenschappelijk begrip voor het eerst gebruikt in de wiskunde.  Integraalrekening is de berekening van functies met onbepaalde afloop, zoals de som van een oneindig aflopende reeks van getallen.

Vormen van integraal denken - en dus ook van integraal handelen - vinden toepassing in de kunst, de techniek, het bedrijf, de politiek, de wetenschappen, de filosofie en de religie. Daarbij wordt niet steeds deze term gebruikt, maar ook andere verwante begrippen.

Informatie en commentaar

Onderstaande fragmenten van boeken en teksten betreffende het integrale denken zijn bedoeld als een kader voor deze denkwijze. De bedoeling is het duidelijk maken van een denkwijze, die niet gericht is tegen het reductionistische en/of fragmentarische denken, maar die de gebruikelijke wetenschappelijke werkwijze binnen een meer complexe denkwijze opneemt. Daarbij komen veelal ook ethische, filosofische en/of religieuze benaderingswijzen aan bod.

De hier gekozen benadering wordt geenszins als het enig juiste standpunt beschouwd. Het integrale denken is onderworpen aan een proces van meningsvorming, dat niet voltooid is en ook nooit voltooid zal zijn. Daarom wordt ieder die over deze benadering een gefundeerde mening heeft, uitgenodigd hierop te reageren.

Kritisch en/of aanvullend commentaar wordt op prijs gesteld.

Vragen om nadere informatie en commentaar te zenden naar:

Hans R. Vincent

Lage Duin 19

2121 CC Bennebroek

tel 023 5848057

E-mail: hr.vincent@hetnet.nl

Website update 01-02-2011

Links in deze website:

 

 

 

Spiritueel Manifest

-    Manifest

-    Toelichting

-    Methodologie

-    Literatuur

-    Summary

 

 

Toepassingen van het integrale denken

- Kunst, techniek, politiek, ruimtelijke ordening, toekomstverkenning,

   natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, filosofie en religie.

- Verwante begrippen, zoals holisme; basisbegrippen; websites en literatuur.


 

Enkele toepassingen bij religieus-filosofische vraagstukken

- Religie, filosofie en wetenschap.

- De orde in de kosmos.

- Blauwdrukken, reïncarnatie en wereldbeelden.

 

 


Integraal denken in religie en filosofie

- Het wereldbeeld van Hans R.Vincent.

- Oosterse filosofie.

- De Schepping; statica, dynamica en ethica

 


Integraal denken in de sociologie en de sociale filosofie

- De Club van Rome en een leefbare wereld

- Europa, het westen en de universiteit

- Integraal denken. Vervreemding en humanisering

 

                             De Zwerver   

 

 

Op weg naar duurzaamheid. Pleidooi voor een nieuw verhaal:

Het Vierde Model

-    Inleiding

-    De theorie: “groot verhaal” of “kleine stapjes”.

-    Sociopathologie van de moderne samenleving

-    Signalen

-    Het Vierde Model: de ecoculturele samenleving.

-    Scenario

-    Samenvatting

 

Summary             

 

Integral thinking

“Integral thinking” is a way of looking at reality, in which there is an integration of a variety

of practical, artistic, ethical, scientific, philosophical and/or religious points of view

within a larger unity. That unity has another more comprehensive meaning than that can be derived

from the parts.

The word "integral" comes from the verb: to integrate. The opposite of integral

thinking is reductionism. That means the reduction of complex phenomena to one

specific way of explanation, one specific purpose or interest. The results of reductionistic

procedures are not denied, but they are parts of integral thinking. In that way scientific

knowledge is being used in relation with ethical, philosophical and religious ways of thinking.

Examples are the functioning of a (human) body, which is more than the whole of separate

organisms or cells. A language is more than the whole of separate words. A composition

of music is more than the whole of the separate notes.

In many cases of integral thinking different words are being used, like "holism",

"synthetic thinking" and "systems research".

In this website there is extensive information about many subjects:                                                   

  ----  Integral thinking in the relationship between religious and scientific concepts.

         Is there any scientific evidence about the existence of a supreme being, called God, Tao

         or Brahman?         

  ----  Integral thinking about the themes of consciousness and self-knowledge.

         Mentioned are theories about the relationship between body, mind and soul, like the

         concepts of reincarnation and karma.

  ----  Integral thinking in the field of cosmology.

         Mentioned are views on the structure of the cosmos and the static, dynamic and ethical

         forces in the universe. The main source of all being is called the Creative Intelligence (Universal

         Creative Power, Universal Consciousness).

  ----  Integral thinking in sociological, educational and psychological theory.

         Mentioned are the “clash of civilizations” and ways politics, economy, education and information

         should be renewed according to a new concept of society: the Fourth Model.

  ----  Integral thinking in relation with ecological problems.

         These chapters deal with the problems of sustainability (Club of Rome), peace and justice.

         A model is presented of a sustainable and just society.

  ----  Integral thinking in modern forms of spirituality.

         Mentioned are soefist, theosophical, anthroposophical, religious and practical views and the 

         teachings of J. Krishnamurti.

 

  The integral way of thinking does not work according to fixed theories and procedures.

  Concepts, methods and theories are proceeding according to new findings and opinions.